VEDTÆGTER

§ 1.
Formål
Seniorklubben har som formål at samle seniorer om spillet på banen, samt opmuntre til
forøgelse af medlemmernes golffærdigheder, alt under iagttagelse af etikette og spillets regler,
samt indenfor de af golfklubben vedtagne retningslinjer.
§ 2.
Medlemskab
Medlemskab løber fra 1. april til 31. marts.
Optages i klubben kan spillere, der er fyldt 55 år, og har erhvervet det ”grønne” bevis.
I særlige tilfælde kan en enig bestyrelse dispensere herfra.
§ 3.
Spillet
                          Der spilles hele året – matchform tilrettelægges af bestyrelsen. For at deltage i kampen om Birdie bolde og nærmest flag skal herrerne slå ud fra tee 52 eller 58 og damerne fra tee 49 eller 52. Ved match med
venskabsklubber på udebane arrangerer bestyrelsen sideløbende match i Halsted.
§ 4.
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år den sidste torsdag i oktober i klubhuset med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Almindelig orientering ved formanden
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
3a. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen:
5a Valg af formand (Vælges i ulige år)
5b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Vælges i ulige år)
5c Valg af kasserer. (Vælges i lige år)
5d Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Vælges i lige år)
Afgående medlemmer kan modtage genvalg.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 5.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og 4 menige medlemmer. Bestyrelsen
formidler nedsat match- og spilleudvalg samt arrangement udvalg.
§ 6.
Regnskabsåret
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
§7.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


Vedtaget på generalforsamlingen den 27.oktober 2022